Välkomna på årsmöte 25 mars kl. 18
Välkommen!
Välkommen till Lucksta IF!

Vill du bli medlem i vår förening eller uppdatera dina uppgifter? Klicka då här!
Agenda inför årsmötet 25 mars kl. 18
2018-03-04 07:45
Underlag till årsmötet finns här Dokument »
Varmt välkommen hälsar Styrelsen
Dagordning till årsmöte den 25 mars 2018
Starttid: 18:00
Plats: Klubblokalen, Sörforsvallen
1.     Mötets öppnande
2.     Fastställande av röstlängd för mötet.         
3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.     Val av protokolljusterare och rösträknare.
5.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6.     Fastställande av dagordning.
7.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.   Fastställande av medlemsavgifter.
11.   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsår.
12.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13.   Val:
a) föreningens ordförande,
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,
c) två ersättare i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,
d) val av ledamöter i sektionsstyrelser,
e) två revisorer jämte ersättare för en tid av ett resp. 2 år (med överlapp). I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
f) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande,
g) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud),
14.   Övriga frågor.
  • Ungdomsstipendiater
  • Avtackning
15.   Mötets avslutande
Dags för årsmöte 25/3 kl 18
2018-02-11 19:50
Välkommen till 
2018 års årsmöte för Lucksta IF. Det kommer att ske i klubblokalen söndag 25/3 18:00. 

Kallelse med förslag till föredragningslista kommer att anslås här på klubbens hemsida senast söndag 4/3, dvs tre veckor innan årsmötet. 

Du som medlem kan inkomma med förslag/motioner att ta upp på årsmötet och behöver då skicka in detta till styrelsen senast söndag 25/2, dvs 4 veckor innan årsmötet (skicka till e-postadressen: luckstaif@gmail.com).
Nyheter från våra lag
P05/06, 15/03 19:42 
12 år - äldre, 06/03 07:33 
 
SPONSORER
LUCKSTA SKIDSTATION