Välkomna på årsmöte 25 mars kl. 18
Agenda inför årsmötet 25 mars kl. 18
2018-03-04 07:45
Underlag till årsmötet finns här Dokument »
Varmt välkommen hälsar Styrelsen
Dagordning till årsmöte den 25 mars 2018
Starttid: 18:00
Plats: Klubblokalen, Sörforsvallen
1.     Mötets öppnande
2.     Fastställande av röstlängd för mötet.         
3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.     Val av protokolljusterare och rösträknare.
5.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6.     Fastställande av dagordning.
7.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.   Fastställande av medlemsavgifter.
11.   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsår.
12.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13.   Val:
a) föreningens ordförande,
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,
c) två ersättare i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,
d) val av ledamöter i sektionsstyrelser,
e) två revisorer jämte ersättare för en tid av ett resp. 2 år (med överlapp). I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
f) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande,
g) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud),
14.   Övriga frågor.
  • Ungdomsstipendiater
  • Avtackning
15.   Mötets avslutande
 
SPONSORER
LUCKSTA SKIDSTATION